Energiedaken

pv panelendak Foamglas

Zon of de knollen oogsten? Bij menig burger zijn inmiddels de rapen gaar. Tegen de grote hoeveelheid mega-zonnevelden ontstaat steeds meer weerstand. Ondanks dat gemeenten en provincies in beleidsplannen de voorkeur uitspreken om zonnepanelen toch vooral op daken te plaatsen, wordt de concurrentiestrijd tussen zonnevelden of landbouw en natuur om economische motieven te vaak in het voordeel van de eerste beslecht.

zonnepanelen dak FoamglasBovendien zouden vele honderden miljoenen subsidies daarbij naar het buitenland verdwijnen.  Zonnepanelen op het dak kennen deze bezwaren niet en er zijn nog vele honderden vierkante kilometers plat dakoppervlak beschikbaar. Gunstige ontwikkeling is dat de overheid gemeenten de bevoegdheid wil geven om bij maatwerk te bepalen dat de daken van industriefuncties gebruikt worden voor de opwekking van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken. Meer aandacht dus voor energieopwekking op het dak.

Isolatie drukvast

Dat dak moet dan wel aan een paar eisen voldoen om probleemloos en veilig te kunnen blijven functioneren. Ten eerste moet de isolatie voldoende drukvast zijn. Door de permanente belasting van een PV-installatie kunnen isolatiematerialen met de tijd vervormen. Daardoor ontstaan er spanningen in de waterdichting, die tot scheurvorming kunnen leiden. Scheurvorming veroorzaakt op zijn beurt vocht in het daksysteem en uiteindelijk lekkage. Het FOAMGLAS® kompaktdak kent deze risico’s niet. Het drukt niet in, geeft extra stijfheid en stabiliteit én blijft onder alle omstandigheden waterdicht.

Een tweede vereiste aan de isolatie onder zonnepanelen is onbrandbaarheid. In geval van onjuiste installatie of een technisch mankement kan er brand ontstaan in een PV-installatie. Het aanvullende risico indien er brandbare isolatie in het systeem aanwezig zou zijn wordt onderkend door zowel verzekeraars als leveranciers van de panelen. Zij pleiten dan ook voor toepassing van onbrandbare isolatie op daken in combinatie met zonnepanelen. Zo niet, dan kan een brandverzekering zeer duur worden of zelfs geweigerd. FOAMGLAS® isolatie is onbrandbaar (Euroklasse A1). Meer interessante informatie: Geef brand en rook geen kans en Structurele brandpreventie